ව්‍යව­සා­ය­කත්ව සම්මාන 2018 ඇරැ­ඹෙයි | දිනමිණ

ව්‍යව­සා­ය­කත්ව සම්මාන 2018 ඇරැ­ඹෙයි

ශ්‍රී ලංකා වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය මඟින් 23 වන වරටත් පවත්වනු ලබන ශ්‍රී ලාංමේය විශිෂ්ඨතම ව්‍යවසායකයා තේරීමේම සම්මාන උළෙල මෙවරත් අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. එහි සමාරම්භක උළෙල 2018 ජූලි මස 25 වන දින සවස 5.00ට කොළඹ, ගලදාරී මහෝටලයේ බෝගන්විලා බෝල්රූම් හිදී පැවති අතර ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාතය දයා ගමගේ මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස සහභාගී විය.

ශ්‍රී ලාංකීය ව්‍යසායකත්වය හදුනාගැනීම සහ එය ඇගයීම අරමුණු කරගත් ශ්‍රී ලංකාමේ විශිෂ්ඨතම ව්‍යවසායකයා සම්මාන උළෙල මෙරට ව්‍යවසායකයන් ජාතික වශමයන් ඇගයීමට ඇති උසස්ම සම්මාන උළෙල වන්නේය. විසි තුන්වන වරටත් ශ්‍රී ලංකා වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන ලද ශ්‍රී ලාංකේය විශිෂ්ඨතම ව්‍යවසායකයා සම්මාන උළෙල, මෙරට ව්‍යයසායකත්වයට දිරි දීමේ අරමුණ පෙරදැරිව, ව්‍යවසායකයන්ගේ දැනීම,හා කළමනාකරණ කුසලතාවය, මූල්‍ය ශක්තිය, මාණ්ඩලීකරණය, තාක්ෂණය භාවිතය, පාරිසරික කළමණාකරනය, තරගකාරිත්වයට මුහුණ දීම සහ අනාගත අපේක්ෂාවන් වැනි අංශ තුළින් ඔවුන්මේ කෞෂලයයන් හදුනා ගනිමින් එම මකෞෂලයයන් ඇගයීමට බදුන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා වානිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩල සම්මමේලනය සෑම වසරකදීම ශ්‍රී ලාංකේය විශිෂ්ඨතම ව්‍යවසායකයා, ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තා ව්‍යවසායිකාව, ශ්‍රී ලාංමේය තරුණ ව්‍යවසායකයා හා ශ්‍රී ලාංකේය විශිෂ්ඨතම විශේෂ හැකියාවන් සහිත ව්‍යවසායකයා යන කාණ්ඩ යටතේ ව්‍යවසායකයින් ඇගයීමට භාජනය කෙරේ. මෙම සම්මාන උළෙල සදහා අයදුම්පත් www.fccisl.lk වෙබි අඩවිමයන් හෝ ආයතනමයන් ලබා ගත හැකි අතර මේ පිළිබද වැඩි විස්තර 011 2366997 / 076 7823246 යන දුරකතන මඟින්ද ලබා ගත හැක.


නව අදහස දක්වන්න