දියකාවා යුධ අභ්‍යාසය - PRESS | දිනමිණ


 

දියකාවා යුධ අභ්‍යාසය - PRESS

දියකාවා යුධ අභ්‍යාසය සැප්තැම්බර් මස 06 සිට 26 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට මේ වන විට සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදාව පවසයි.

මේ ඒ පිළිබදව අද පස්වරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේ සජීවි දසුන්......

නව අදහස දක්වන්න