ගාලු මුවදොර ලෝටස් වටරවුමෙන් වැසේ | දිනමිණ


 

ගාලු මුවදොර ලෝටස් වටරවුමෙන් වැසේ

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ගාලු මුවදොර ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා තිබේ.

විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

නව අදහස දක්වන්න