චීනයේ සරසවිවලට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම නවීන තාක්ෂණය මගින් | දිනමිණ

චීනයේ සරසවිවලට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම නවීන තාක්ෂණය මගින්

චීනයේ විශ්ව විද්‍යාලවලට නවක සිසුන් බඳවා ගැනීම සිදුවන මේ දිනවල ඉලෙක්ට්‍රොනික් පහසුකම් හරහා ඔවුන්ගේ මුහුණ හා හැඳුනුම්පත පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරමින් නවීන තාක්ෂණයේ උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගනිමින් සිටියි. මේ ක්‍රියාවලිය තුළින් එම කටයුතු සිදු කිරීමට වඩාත් පහසු වී ඇති බව විශ්ව විද්‍යාල පාලනාධිකාරිය පවසයි.


නව අදහස දක්වන්න