වටුවන්වෙල සපත්තු පාලමට අලුත්වැඩියාවක් ඕනෑ | දිනමිණ


 

වටුවන්වෙල සපත්තු පාලමට අලුත්වැඩියාවක් ඕනෑ

කුරුණෑගල- දඹුල්ල මහා මාර්ගයේ තෝරයායේ සිට නාරම්පොල හරහා වැල්ලව දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ නාරම්පොල වටුවන්වෙල ඇළ හරහා ඇති සපත්තු පාලම දැඩි ලෙස අබලන් වී ඇති අතර, එය කඩිනමින් පිළිසකර නොකළහොත් මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමනය මුළුමනින්ම ඇන හිටින තත්ත්වයට පත්විය හැකි බවට ගම්වාසීහු අනතුරු ඇඟවීම් කරති. බුදනාපිටිය, අටමුණේ, හිරිපිටිය, ගනේවත්ත, රණවන , මොහොත්තාව සහ වැල්ලව යන ගම්මාන කරා මෙම මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කළ හැකිය.

කුරුණෑගල-දඹුල්ල මහා මාර්ගය කිසියම් හේතුවක් නිසා අවහිරවූ විට ඒ වෙනුවට විකල්ප මාර්ගයක් වශයෙන් ද මෙම මාර්ගය භාවිත කෙරේ. පාලමේ මතුපිට විශාල වළවල් හෑරී ඇති අතර, දෙපස ද දැඩි ලෙස සෝදාපාළුවට ලක්වී තිබේ. වර්ෂා කාලයන්හි දී ඇළ උතුරා යෑමෙන් පාලම මුළුමනින්ම යටවන අතර, එවිට වාහන ගමනාගමනය මුළුමනින්ම ඇන හිටී.

සේයාරූ-එම්. ඒ. ආර්. මනුකුලසූරිය-
හිරියාල සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න