බේබෲක් පෙදෙසේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් | දිනමිණ


 

බේබෲක් පෙදෙසේ ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක්

කොළඹ බේබෲක් පෙදෙසේ ඉදි කෙරෙමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන ඇති බව වාර්තාවේ.

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවීම් රථ මේවන විටත් එම ස්ථානයට පිටත්කර යවා ඇති බව කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කරයි.

ඉදි කෙරෙමින් පවතින ගොඩනැගිල්ලේ හටගත් ගින්න අසල තිබු තවත් ගොඩනැගිල්ලකට පැතිර ගොස් ඇත.

නව අදහස දක්වන්න