යුද්ධ හමුදාවේ වත්මන් ආරක්ෂක සූදානම | දිනමිණ


 

යුද්ධ හමුදාවේ වත්මන් ආරක්ෂක සූදානම

ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව තුළ වත්මන් ආරක්ෂක සූදානම පිළිබඳව පැහැදිළි කරමින් යුද්ධ හමුදා මූලස්ථානය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

(එම සම්පූර්ණ නිවේදනය)

 

 

නව අදහස දක්වන්න