මරණින් පසු භවය | දිනමිණ

මරණින් පසු භවය

නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මිනිසුන්ගේ චුත වීම ගැන දේශනා කරනවා. දෙවියන්ගේ චුත වීම ගැන, තිරිසන් සතුන්ගේ චුත වීම ගැන, ප්‍රේත ලෝකයේ සත්වයන්ගේ චුත වීම ගැන, ඒ වගේ ම නිරයේ නිරි සතුන්ගේ චුත වීම ගැන දේශනා කරනවා. ඒ දේශනා ඉගෙන ගැනීමෙන්, ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කළ කෙනෙකුට අත් කරගන්ට තිබෙන ඒ මහා ප්‍රතිලාභය කොතරම්ද කියන දේ අපට ඉගෙනගන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ නිය සිළට පස් ටිකක් අරගෙන, භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් අසා සිටිනවා.

“මහණෙනි මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ නිය සිළේ තියෙන පස් ටික ද විශාල? මේ මහ පොළොවේ තියෙන පස් ද විශාල?” කියලා.

ඒ වෙලාවේ භික්ෂූන් වහන්සේලා උත්තර දෙනවා.

“ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නිය සිළ මත තිබෙන පස් ටික ඉතා ම ස්වල්පය යි. නමුත් මේ මහ පොළොවේ තියෙන පස්, නිය සිළ මත තිබෙන පස් සමඟ සසඳන්ටවත් පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නෑ. ඉතා විශාල පස් ප්‍රමාණයක් මේ මහ පොළොවේ තිබෙනවා.”

මේ විදියට පිළිතුරු දුන්නා ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා.

“මහණෙනි, ඒ වගේ ම තමයි, මේ මනුස්ස ලෝකයේ සිටින මිනිසුන්ගෙන් මැරෙන අය අතරින් නැවත වතාවක් මිනිසුන් අතරට පැමිණෙනවා නම් ඒ ඉතා ම ස්වල්ප දෙනයි. නිය සිළට ගත් පසු ස්වල්පය වගෙයි. ඒකට හේතුව තමයි චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කිරීම මහ පොළොවේ පස් වගේ විශාල මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් මනුස්ස ලෝකෙන් චුත වෙලා ගිහින් නිරයේ ඉපදෙනවා. ඒකට හේතුව කුමක් ද? චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ නොකිරිමයි.”

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා.

“මහණෙනි, ඒ වගේ ම තමයි. මේ මනුස්ස ලෝකෙන් චුතවෙන, මැරෙන මිනිසුන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් නැවත මිනිසුන් අතරට එන්නේ නෑ. මැරෙන අයගෙන් විශාල පිරිසක් තිරිසන් ලෝකේ උපදිනවා. ඒකට හේතුව ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ නොකිරීම යි. නැවත මනුස්ස ලෝකෙට එනවා නම් ඒ ඉතාම ස්වල්පයයි. ඒකට හේතුව ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කිරීම යි.

“ඒ වගේ ම තමයි, මනුස්ස ලෝකෙන් චුතවෙන මැරෙන මිනිසුන් අතරින් විශාල ප්‍රමාණයක් නැවත ඉපදෙන්නේ ප්‍රේත ලෝකයේ. එයට හේතුව ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොකිරීමයි. මරණින් මත්තේ නැවත මනුස්ස ලෝකෙට එනවා නම්, මිනිස් බව අත්වෙනවා නම්, ඒ නිය සිළේ පස් ටික වගේ ඉතා ම ස්වල්ප දෙනෙකුයි. ඒ ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කළ අයයි.

“මනුස්ස ලෝකෙන් චුත වෙලා, දෙවියන් අතර ඉපදෙනවා නම් ඒ ඉතා ම ටික දෙනයි. ස්වල්ප දෙනයි. මැරෙන මිනිසුන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිරයේ ඉපදෙනවා. දෙවියන් අතරට යන්නේ ටික දෙනයි. මනුස්ස ලෝකෙ මැරෙන අය අතරෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් තිරිසන් ලොකේ ඉපදෙනවා. දෙවියන් අතර ඉපදෙන්නේ ඉතා ම ස්වල්පයයි. ඒ වගේ ම මනුස්ස ලෝකෙන් චුත වෙලා ඉතා ම විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රේත ලෝකයේ ඉපදෙනවා. දෙවියන් අතරට යන්නේ ටික දෙනයි.

එතකොට බලන්න මිනිසුන් මළාට පස්සේ, නැවත මනුස්ස ලෝකෙට එනවා නම් එන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නිය සිළට ගත් පස් ටික වගේ ඉතා ම ටික දෙනයි. දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදෙන්නේ ඉතා ම ටික දෙනයි. ප්‍රේත ලෝකයේ, තිරිසන් ලෝකයේ , නිරයේ කියන දුක් සහිත ලෝක වල තමයි මහ පොළොවේ පස් වගේ විශාල මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් මළාට පස්සේ ඉපදෙන්නේ. දුක් සහිත ලෝකවල ඉපදීමට හේතුව විදියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ නොකිරීම යි.

ඒ වගේ ම දිව්‍ය ලෝකයේ වාසය කරමින් ඉඳලා, ඒ දෙවියන්ගේ ආයුෂ ඉවර වුණාට පස්සේ ඒ අයටත් චුතවෙන්ට සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ විදියට චුතවෙන දෙවිවරු නැවත ඉපදෙන්නේ කොහේ ද කියලත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට කියා දෙනවා.

“දිව්‍ය ලෝකයේ ඉඳලා චුත වෙන අයගෙන් ඉතා ම ස්වල්ප දෙනෙක් තමයි නැවත දෙවියන් අතරට පැමිණෙන්නේ. ඒ අයගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් නිරයේ ඉපදෙනවා. ඒ වගේ ම තමයි දෙවියන්ගෙන් චුතවන අයගෙන් විශාල පිරිසක් තිරිසන් ලෝකයේ ඉපදෙනවා. දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා දෙවියන් අතර නැවත ඉපදෙනවා නම් ඒ ඉතා ම ස්වල්ප දෙනයි. ඒ ගේම දෙවියන් අතර ඉඳලා චුතවන දෙවිවරුන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රේත ලෝකයේ ඉපදෙනවා. දෙවියන් අතරට නැවත යන්නේ ඉතා ම ස්වල්ප දෙනයි. දුක් සහිත ලෝකවල ඉපදෙන්ට හේතුව ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ නොකිරීමයි.

ඒ වගේ ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දිව්‍ය ලෝකයේ ඉඳලා චුත වන දෙවියන්ගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රේත ලෝකයේ, නිරයේ, තිරිසන් ලෝකයේ ඉපදෙනවා කියලා. මනුස්ස ලෝකෙට එනවා නම් එන්නේ ඉතා ම ටික දෙනයි. බලන්න එතකොට දෙවියන් අතර ඉඳලා හෝ මිනිසුන් අතර ඉඳලා යමෙක් චුතවෙනවා නම්, ඒ අයට මේ සුගති ලෝක වලට එන්ට ලැබෙනවා නම් ඒ ඉතා ම කලාතුරකින්. දෙවිවරු වේවා, මිනිසුන් වේවා මළාට පස්සේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉපදෙන්නේ තිරිසන් ලෝකයේ, නිරයේ, ප්‍රේත ලෝකයේ. මෙබඳු ස්වභාවයක් තමයි මේ ලෝක සත්වයාට තිබෙන්නේ.

ප්‍රේත ලෝකයේ ප්‍රේතයින් චුත වුණාට පස්සේ මනුස්ස ලෝකයට එනවා කියන එකත් සිද්ධ වෙන්නේ කලාතුරකින්. ඒ වගේ ම දිව්‍ය ලෝකයේ ඉපදෙනවා නම් ඒත් ඉතා ම ස්වල්ප දෙනයි. ප්‍රේත ලෝකයෙන් චුත වෙලා වැඩි ප්‍රමාණයක්, විශාල ප්‍රමාණයක් ඉපදෙන්නේ නිරයේ. එහෙම නැත්නම් තිරිසන් ලෝකේ. නැත්නම් නැවත වතාවක් ප්‍රේත ලෝකයේ උපදිනවා.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට කියා දෙනවා, තිරිසන් ලෝකයේ ඉන්න සත්වයන් ඒ ලෝකයෙන් චුත වුණාම මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදෙනවා නම් ඒ ඉතාම ටික දෙනයි. දෙවියන් අතර ඉපදෙනවා නම් ඒ ඉතා ම ස්වල්පයයි. විශාල ප්‍රමාණයක් සත්වයන් තිරිසන් ලෝකයේ ම ඉපදෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් නිරයේ ඉපදෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් ප්‍රේත ලෝකයේ ඉපදෙනවා.

නිරයේ ඉන්න නිරිසතුන් නිරයෙන් චුත වුණා ම, මනුස්ස ලෝකයට එනවා නම් එන්නේ ඉතා ම ස්වල්ප දෙනයි. ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් නිරිසතුන් ඉන් චු‍තවෙලා නැවත වතාවක් නිරයේ ම ඉපදෙනවා. ඒ වගේම නිරයේ නිරිසතුන්ගෙන් දෙවියන් අතරට එන්නේ ඉතා ම ස්වල්ප දෙනයි. විශාල ප්‍රමාණයක් නිරයේ ම ඉපදෙනවා. නිරිසතුන්ගෙන් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක් දෙවියන් අතරට එන්නේත් නැතිව, මිනිසුන් අතරට එන්නේත් නැතිව, නැවත නිරයේත් ප්‍රේත ලෝකයේත්, තිරිසන් ලෝකයේත් ඉපදෙනවා.

භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ විදියට ඒ ඒ සත්වයන්ගේ චුත වීම සහ යළි ඉපදෙන ස්වභාවය ගැන කියාදෙන ධර්මය අපි ඉගෙන ගත්තොත් අපට තේරුම් ගන්ට පුළුවන්. ඒ චුතවන මිය යන සත්වයන් නැවත වතාවක් ඉපදෙන්නේ කොයි වගේ තැන් වල ද කියලා. දෙවියන් අතර වාසය කළත්, මනුස්සයන් අතර වාසය කළත්, ඒවගේ ම තිරිසන් ලෝකයේ, ප්‍රේත ලෝකයේ, නිරයේ වාසය කළත්, ඒ සත්වයන් මිය ගියාට පස්සේ, චුත වුණාට පස්සේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉප‍ෙදන්නේ දුක් සහිත තැන් වලයි. සැපවත් තැනකට එන්ට ලැබෙනවා නම්, සැපවත් තැනක ඉපදෙනවා නම්, ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ නිය සිළට ගත් පස් ස්වල්පය වගේ ඉතා ම ස්වල්ප පිරිසකට පමණයි.

දුගති ලෝකයක ඉපදුනු කෙනෙකුට නැවත සුගති ලෝකයකට එන්ට ලැබෙන්නේ ඉතා ම කලාතුරකින්. දුගති ලෝකයේ වාසය කරන බොහෝ දෙනාට චුත වුනාට පස්සේ ඉපදෙන්ට තිබෙන්නේ ඉතා ම දුක් සහිත ලෝක වල, සසර ගමන් කරන සත්වයා විශාල කාලයක් සසරේ ගත කරන්ට වෙන්නේ. ජීවත් වෙන්ට වෙන්නේ නිරය, තිරිසන් ලෝකය, ප්‍රේත ලෝකය කියන ඉතා ම දුක් සහිත ලෝක වලයි. මනුස්ස ලෝකයක දිව්‍ය ලෝකයක ජීවත් වෙන්ට වෙන්නේ ඉතාම ටික කාලයයි. ස්වල්ප කාලයයි.

මෙයට හේතුව මොකක් ද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපට කියා දෙනවා. යමෙක් කලුරිය කළාට පස්සේ දුක් සහිත ලෝකයක ඉපදෙනවා නම්, ඒකට හේතුව වන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ නොකිරීම යි. යමෙක් චුත වුණාට පස්සේ කලුරිය කළාට පස්සේ දුගතියක ඉපදෙන්නේ නැත්නම්, දුගතියෙන් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වෙලා සුගතියකට ම ගමන් කරනවා නම්, සුගතියක ඉපදෙනවා නම්, එයට හේතුව වන්නේ චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ කිරීමයි. එතකොට අපට තේරුම් ගන්ට පුළුවන් ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කිරීමේ වැදගත්කම කොතරම් ද කියලා.

මේ විදියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් සත්වයන්ගේ චුත වීමත් ඉපදීමත් ගැන පෙන්වා දුන් ධර්මය ඉගෙනගෙන, ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරගැනීමෙන් අත් කරගන්ට තිබෙන මහා ප්‍රතිලාභය, භාග්‍යය ගැන වැටහීමක් ඇති කරගත්තොත්, ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරගන්ට කැමති සිත් උපදවාගන්ට පුළුවන්. අපි හැම දෙනාට ම සෙත් පතනවා. මේ උතුම් ධර්මයන් ඉගෙනගෙන, ඒ ධර්මයන් අදහා ගෙන, නිතර නිතර සිහි කරමින් ආර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරගන්ට කැමති සිත් ඇති අය බවට පත් වේවා!

පූජ්‍ය නාවලපිටියේ අරියවංශ හිමි


නව අදහස දක්වන්න