නව­ලෝක උසස් අධ්‍යා­පන ආය­ත­න­යෙන් කැලි­ෆෝ­නියා ප්‍රාන්ත සර­සවි වරම් | දිනමිණ

නව­ලෝක උසස් අධ්‍යා­පන ආය­ත­න­යෙන් කැලි­ෆෝ­නියා ප්‍රාන්ත සර­සවි වරම්

ලොව ප්‍රමුඛතම නවලෝක විශ්වවිද්‍යාල අතරට අයත් වන කැලිෆෝනියාවේ ප්‍රාන්ත විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන වරම් ලබාදීමට නවලෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය ඉදිරිපත්ව සිටියි. පසුගිය දා එම විශ්වවිද්‍යාල සහ නවලෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය අතර ඇති කරගත් එම ගිවිසුම් සමඟ මෙම අනගි අවස්ථාව ශ්‍රී ලාංකීය තරුණ තරුණියන්ට උදාවී ඇත.

සුප්‍රසිද්ධ විශ්වවිද්‍යාල පවතින කැලිෆෝනියාවේ ප්‍රාන්ත විශ්වවිද්‍යාල 23 කින් සමන්විත අතර සිසුන් 460, 000 ක් සහ 47, 000 ක සේවක මණ්ඩලයකින් අනුයුක්තවී ඇත. සිසුන් කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබාදෙන මෙම විශ්වවිද්‍යාල සැලකෙන්නේ උසස් ප්‍රමිතියේ විශ්වවිද්‍යාලය ලෙසයි.

ඇමෙරිකාවේ සුවිශේෂි කේන්ද්‍රස්ථාන වන සැන් ෆ‍්‍රැන්සිස්කෝ, සිලිකන් වැලී සහ ලොස් ඇන්ජලීස් ආසන්නව මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන ශාඛා වන කැලිෆෝනියාවේ ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ - මොන්ටරී බේ, කැලිෆෝනියාවේ ප්‍රාන්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ - සැන් මාකෝස්, කැලිෆෝනියාවේ ප්‍රාන්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ - බේකර්ස්ෆිල්ඞ් සහ කැලිෆෝනියාවේ ප්‍රාන්ත විශ්වවිද්‍යාලයේ - හම්බෝල්ට් පිහිටා ඇත. මෙම විශ්වවිද්‍යාල ශාඛා 4 සමඟම ගිවිසුම් ගතව ඇති නිසා මෙකී අධ්‍යාපන වරම් ලබාදිය හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය නවලෝක උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය වේ.


නව අදහස දක්වන්න