මහ­වැලි ගොවි­ ප­වු­ල්වල ආර්ථි­කය නංවන්න තුන් අවු­රුදු සැලැ­ස්මක් | දිනමිණ

මහ­වැලි ගොවි­ ප­වු­ල්වල ආර්ථි­කය නංවන්න තුන් අවු­රුදු සැලැ­ස්මක්

අනුරාධපුර අතිරේක දිස්ත්‍රික් සමුහ - නිමල් විජේසිංහ

මහ­වැලි කලාප ආශ්‍රි­තව දිවි ගෙවන ගොවි පවුල් 300000ක 1203000ක ජන­ග­හ­න­යක ආර්ථික හා සමා­ජි­යිය තත්ත්වය නංවා­ලීමේ තුන් අවු­රුදු සංව­ර්ධන වැඩ සට­හ­නක් ශ්‍රි ලංකා මහ­වැලි අධි­කා­රිය මඟින් ක්‍රියා­ත්මක කර තිබේ. මහ­වැලි බී, සී, ඩී.ජී.එච්. උඩ­ව­ලව, වික්ටෝ­රියා, කොත්මලේ, හුරු­ළු­වැව, රඹ­කැන් ඔය වශ­යෙන් මහ­වැලි සංව­ර්ධන කාලප 10ක් ක්‍රියා­ත්මක වෙයි. මේ කලා­ප­ව­ලට මහ­වැලි කොට්ඨාස 47 ක් මහ­වැලි ඒකක 233ක් ඇතු­ළත්ය. මහ­වැලි අධි­කා­රියේ සැල­සුම් හා නිග­මන අංශයේ දත්ත අනුව 2016 වසර තුළ මෙරට වී වගාව සදහා ඉඩම් හෙක්ට­යාර 101000ක් යොදා ගෙන ඇති අතර මහ­වැලි වගා භූමි ප්‍රමා­ණය 15% කි. එම වර්ෂයේ දී මහ­වැලි වී නිෂ්පා­ද­නය ජාතික වී නිෂ්පා­ද­න­යෙන් 20% කි. 2017 දේශිය සහල් අව­ශ්‍ය­තාව සපුරා ලීමට මහ­වැලි ගොවින්ගේ දාය­ක­ත්වය මෙ.ටො. 554568 කි. ඒක පුද්ගල වාර්ෂික සහල් භාවි­තය කි.ග්‍රෑම් 110.02 ක් යැයි සැලකේ. ඒ අනුව 2017 වසර තුළ මහ­වැලි සහල් පරි­භෝ­ජ­නය කළ පුද්ග­ල­යන්ගේ සංඛ්‍යාව 5032377ක් බවට ගණන් බලා තිබේ. 2017 වර්ෂයේ රටේ සමස්ත ජන­ග­හ­න­යෙන් 23.80% වේ. සහල් අව­ශ්‍ය­තාව සපුරා ලීමට 2016 මහ­වැලි වී නිෂ්පා­ද­නය සමත් වී ඇත. වී නිෂ්පා­ද­නයේ වටි­නා­කම රුපි­යල් මිලි­යන 32000 කි. 2018-2020 මහ­වැලි සංව­ර්ධන වැඩ­ස­හ­ටන යටතේ ගම්මි­රිස්, බුලත්, පුවක්, කුරුදු වැනි අප­න­යන කෘෂි­කර්ම වගා කිරිමේ ඒකා­බද්ධ සැලැ­ස්මක් ක්‍රියා­ත්මක වෙයි. දියර කිරි නිෂ්පා­ද­නය ලීටර් මිලි­යන 29 සිට 32 දක්වා වැඩි කිරි­මට ද බිත්තර නිෂ්පා­ද­නය මිලි­යන 120 මිලි­යන 150 දක්වා ඉහළ නිංවා­ලී­මට ද මිරි­දිය මත්ස්‍ය නිෂ්පා­ද­නය මෙ.ටො. 14650 සිට 17000 දක්වා වැඩි කිරි­මට ද පිය­වර ගැනේ. සමෘද්ධි වැඩ­ස­ට­හ­නට අනු­ග­තව අඩු ආදා­යම් පවුල් 10000 ක දිළි­දු­කම තුරන් කිරිම සදහා මඟ පෙන්වීම ද සංව­ර්ධන සැලැ­ස්මට ඇතු­ලත්ය. මීට අම­ත­රව මහ­වැලි කලා­ප­වල දියුණු වීමට කැප වී කට­යුතු කරන සුළු හා මධ්‍ය පරි­මාණ ව්‍යාපා­රි­ක­යන් දහ­ස­කට ව්‍යාපාර දියුණු කර ගැනීම සදහා සහන පොලී ණය පහ­සු­කම්, ලබා දී මාර්ගෝ­ප­දේ­ශ­ක­ත්වය සැප­යී­මට ද පිය­වර ගනු ලැබේ. සංචා­රක බංගලා 06ක් අලු­තින් අන්ත­ර්ජා­ල­යට ඇතු­ළත් කිරිම මඟින් උප­යන ආදා­යම රුපි­යල් මිලි­යන 20 දක්වා වර්ධ­නය කිරිම ද තුන් අවු­රුදු වැඩ­ස­ට­හනේ තවත් පැති කඩකි. මහ­වැලි සැල­සුම් හා නියා­මන අංශයේ ආර්ථික විද්‍යා­ඥ­යන්ට අනුව 2016 දක්වා මහ­වැලි සංව­ර්ධන වැඩ­ස­ට­හන යටතේ සම්පුර්ණ ප්‍රාග්ධන ආයෝ­ජ­නය රුපි­යල් බිලි­යන 115කි. මේ ආයෝ­ජ­නය හේතු­වෙන් කෘෂි නිෂ්පා­දන, සත්ව පාලන, හා විදුලි බල නිෂ්පා­දන කට­යුතු හරහා මහ­වැලි ව්‍යාපෘ­තිය ආර­ම්භයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා රුපි­යල් බිලි­යන 1112 ක සමු­ච්චිත වටි­නා­ක­මක් ජාතික ආර්ථි­ක­යට එකතු වී තිබේ. මේ පසු­බිම තුළ මහ­වැලි සංව­ර්ධන ව්‍යාපෘ­තියේ මෙතෙක් දරන ලද ප්‍රාග්ධන පිරි­වැය හා නිෂ්පා­දන වටි­නා­කමේ අනු­පා­ති­කය 5.92 ක් බවද වාර්තා වෙයි.


නව අදහස දක්වන්න