ආනයනික රෙදි මත වූ වැට් බද්ද 05% කෙරේ | දිනමිණ

ආනයනික රෙදි මත වූ වැට් බද්ද 05% කෙරේ

ආනයනික රෙදිපිළි මත වූ වැට් බද්ද සියයට 05 දක්වා අඩු කර තිබේ.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ දැනට එම බද්ද සියයට 15ක්ව පවතින බවය.


නව අදහස දක්වන්න