සති අග පුවත් ලුහුඬුව - 39 වන සතිය | දිනමිණ

සති අග පුවත් ලුහුඬුව - 39 වන සතිය

දිනමිණ සති අග පුවත් ලුහුඬුව  - ( සැප්තැප්බර් 21 - ඔක්තොම්බර්- 28)

39 වන සතිය - #dinamina #දිනමිණ

නව අදහස දක්වන්න