කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍යය හමුව - LIVE | දිනමිණ


 

කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍යය හමුව - LIVE

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ |
அமைச்சரவை முடிவுகள் |
Cabinet Decision |

නව අදහස දක්වන්න