දුවිලි ඇල්ල සක්‍රීය වෙයි | දිනමිණ

දුවිලි ඇල්ල සක්‍රීය වෙයි

වලවේ ග‍ෙඟේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට ඇදහැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමඟ බලන්ගොඩ ' ලුවිලි අැල්ල ' සක්‍රීය වි ඇති අයුරු. බලන්ගොඩ විශේෂ සම්පත් ප්‍රියනන්දන

බලන්ගොඩ ඉහළ රක්ෂිතයට සහ බෙලිහුල්‍ඔය ,ගලගම ,වලේබොඩ ,ඔලුගංතෙට,රාස්සගල ,පින්නවල ,නන්පෙරියල් ,මාරතැන්න ප්‍රදේශවලට ධාරානිපාත වර්ෂාවක් ඇදහැලුණු බව ජනතාව කියති. 


නව අදහස දක්වන්න