සති අග පුවත් ලුහුඬුව - 40 වන සති | දිනමිණ

සති අග පුවත් ලුහුඬුව - 40 වන සති

දිනමිණ සති අග පුවත් ලුහුඬුව - ( ඔක්තොම්බර්05 - ඔක්තොම්බර්12)
40 වන සතිය - #dinamina #දිනමිණ

නව අදහස දක්වන්න