සති අග පුවත් ලුහුඬුව - 42 වන සතිය | දිනමිණ

සති අග පුවත් ලුහුඬුව - 42 වන සතිය

දිනමිණ සති අග පුවත් ලුහුඬුව - ( ඔක්තොම්බර්13 - ඔක්තොම්බර්19)
42 වන සතිය - #dinamina #දිනමිණ

නව අදහස දක්වන්න