මාලි සාමසාධක යුද්ධ අභ්‍යාසය - 2018 | දිනමිණ

මාලි සාමසාධක යුද්ධ අභ්‍යාසය - 2018

සාමසාධක ක්ෂේත්‍ර පුහුණු අභ්‍යාසය |
சமாதான நடவடிக்கை களப் பயிற்சி|
Peacekeeping Field Training Exercise |

 

අදහස් 1ක් ඇත

it is better to use sri lanka as a international military training center' b;cos most clever garilla combat trainer in sri lanka army

නව අදහස දක්වන්න