‘සම්පත් සංහිඳ සේවර්‘ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුර­වැසි දශ­ක­යක මෙහෙ­වර | දිනමිණ


 

‘සම්පත් සංහිඳ සේවර්‘ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුර­වැසි දශ­ක­යක මෙහෙ­වර

සම්පත් බැංකුවේ ‘සම්පත් සංහිඳ සේවර්’ යනු ශ්‍රී ලාංකීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී ප්‍රතිලාභ ලබා දෙන බැංකු ගිණුමකි. මේ වන විට වසර දහයක් වැනි කාලයක් පුරාවට ශ්‍රී ලාංකීය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලය තුළ සිදුකර තිබෙන මිල කළ නොහැකි සේවය ඇගයීමට උපහාරාත්මක ප්‍රතිලාභයන් රැසක් පිරිනැමීමට සම්පත් බැංකුව කටයුතු කර තිබේ. එහි තවත් වැදගත් ඉදිරි පියවරක් තබමින් සිය ගිණුම් හිමියන්ගේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිලාභ වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 120කට ආසන්න මුදලක් සම්පත් සංහිඳ සේවර් විසින් පිරිනමා තිබේ. එක් වර්ෂයක් තුළ සම්පත් සංහිඳ සේවර් විසින් ලබා දුන් ඉහළම ප්‍රතිලාභ අගය මෙය වීම සුවිශේෂී සිදුවීමකි.

සම්පත් බැංකුව සිය ආරම්භයේ සිටම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතා මැනවින් හඳුනාගනිමින් කටයුතු කළේය. පුළුල් පරාසයක විහිදුණු ගනුදෙනුකරුවන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ටම සුවිශේෂී වූ බැංකුකරණ සේවා සැපයීමේ විශිෂ්ට හැකියාව අතින් සම්පත් බැංකුව ඉදිරියෙන්ම සිටී. සිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි ගනුදෙනුකරුවන්ගේ මුදල් තැන්පතු සඳහා මසකට දෙවරක් ඉහළ පොලී ලබා දීමෙන් පමණක් නොනැවතී ඔවුන්ගේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යන වියදම් පියවීමට පවා හැකියාව තිබෙන සම්පත් සංහිඳ සේවර් ගිණුම, සම්පත් බැංකුව සිය ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳව ඇති අවබෝධය මෙන්ම ඔවුන්ට ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ විශිෂ්ට උදාහරණයකි.

නව අදහස දක්වන්න