පෙර පාසලේ ගුරු දුක | දිනමිණ

පෙර පාසලේ ගුරු දුක

පෙර පාසල් ගුරුවරියක් යනු උසස් පෙළ සමත්, අවු. 01ක ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරූ සුදුසුකම් සහිත තැනැත්තියකි. ඇය සමහරවිට තවත් විවිධ අංශවලින් අධ්‍යාපනය ලබා ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරිනීන් සිටිති. පෙර පාසල් ගුරුවරියන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පවත්වති. එහෙත් පෙර පාසල් ගුරුවරියගේ වැටුප ගැන පමණක් කවුරුත් කතා නොකරති.

වර්තමානයේ පුද්ගලික පෙර පාසල් පවත්වාගෙන යන ප්‍රධාන ගුරුවරිය සහාය ගුරුවරියට රු. 2000/=, 3000/= වැනි ඉතාමත් සුළු මාසික වැටුපක් ලබාදෙති. මෙය සහාය ගුරුවරියට ජීවත්වීමට නොව බසයට වියදම් කිරීමට පමණක් ඇත. ඇයට ද දරුවන් සිටිය හැකිය. ඔවුන් ජීවත්වන්නේ කෙසේද? රු. 3000/= කින් ජීවත්විය නොහැකිය. සෑම ප්‍රදේශයකම ළමුන් 20 පමණ සිටින පෙර පාසල්වල තත්ත්වය මෙසේමය.

එහෙත් ප්‍රධාන ගුරුවරිය රු. 20,000 හෝ ඊට වැඩි මුදලක් මාසිකව උපයාගනී. වෙනත් පෙර පාසල්වල පුරප්පාඩු තිබේදැයි සෙවුවද එසේද නැත. හේතුව හොඳ වැටුපක් දෙන ඉහළ තත්ත්වයේ පෙර පාසල් ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකම වාගේ එකක් දෙකක් ඇත. ඒවායේ හොඳ වැටුපක් ලැබෙන නිසා එහි සිටින ගුරුවරු එම ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්වන්නේ නැත. එම පෙර පාසල්වල පුරප්පාඩු නැත.

රු. 3000/= අඩු වැටුපක් ලබා ගන්නා සහාය ගුරුවරියන් රු. 40,000/=ක් පමණ වියදම් කර ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා හදාරා අවසානයේ දී ලැබෙන වැටුප ජීවත්වීමට නොහැකි නිසා එම ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත්වී ‘ගාමන්ට්’ යන තත්ත්වයට පත්වී ඇත. පෙර පාසල් ගුරුවරියක් යනු ඉතාමත් ගෞරවාන්විත රැකියාවකි.

එම ගෞරවාන්විතභාවය විනාශයට පත් නොවී, සුදුසුකම් සහිත සෑම ගුරුවරියකටම යම්කිසි අවම වැටුපක් රජය විසින් තීරණය කරනවානම් ප්‍රධාන ගුරුවරියට සිතෙන ආකාරයේ වැටුප් ගෙවීමක් කළ නොහැකි වනු ඇත. මේ පිළිබඳව විශේෂයෙන් වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගේ අවධානය යොමුවනු ඇතැයි මගේ හැඟීමයි.

රත්නපුරේ නදීකා ශ්‍යාමලී


නව අදහස දක්වන්න