පිළිගත් පක්ෂවලට ඇප නැහැ - ස්වාධීන පක්ෂවලට ඇප | දිනමිණ

පිළිගත් පක්ෂවලට ඇප නැහැ - ස්වාධීන පක්ෂවලට ඇප

2019 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට අදාලව ස්වාධීන කණ්ඩායම් සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කිරිම පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනතේ 10 වන වගන්තිය යටතේ ස්වාධීන කණ්ඩායම් ඒ ඒ නාමයෝජනා පත්‍ර ඉදිරිපත් කරන ලද එක් එක් අපේක්ෂකයා වෙනුවෙන් රුපියල් 2000 බැගින් ගණන් බලා තේරීම් භාර නිළධාරිවරයා වෙත තැන්පත් කළ යුතු වේ.

එමෙන්ම පිළිගත් දේශපාල පකෂ සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත කිරිමක්නො සිදු නොකළ යුතු බවද එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ඇප මුදල් භාරගැනිම සඳහා අදාල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ හෝ දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයේ වැඩපිළිවෙල යොදා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පැවසුවේය.

එක් එක් මැතිවරණ කොට්ඨාසය සඳහා තෝරා පත් කර ගන්නා මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවට වඩා අපේක්ෂකයින් තිදෙනෙකු නාමයෝජනා පත්‍රයකට ඇතුළත් කළ යුතු වේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 19 දෙනෙකු, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 18 දෙනෙකු, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රීක්කය සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 15 දෙනෙකු තෝරා ගැනිමට නියමිතයි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට මන්ත්‍රීවරුන් 12 දෙනෙකු, රත්නපුරට 11 දෙනෙකු, කළුතර සහ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 10 දෙනෙකු බැගින් තෝරා පත් කර ගන්නා අතර අනුරාධපුරය සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 09 දෙනෙකු තෝරා ගැනේ.

පුත්තලම, නුවරඑළිය  සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 08 දෙනෙකු  තෝරා ගැනිමට නියමිතයි.

මාතර, හම්බන්තොට, යාපනය සහ දිගාමඩුල්ල යන දිස්ත්‍රික්කවලට මන්ත්‍රීවරුන් 07 දෙනෙකු බැගින් තෝරා ගන්නා අතර වන්නි සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක සඳහා මන්ත්‍රීවරුන් 06 දෙනෙකු තෝරා ගත යුතු වේ.

යාපනය සහ කිලිනොච්චිය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක යාපනය මැතිවරණ කොට්ඨාසයට අයත් වේ.

මන්නාරම, වව්නියාව සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් වන්නේ වන්නි මැතිවරණ කොට්ඨාසයටයි.

මඩකලපුව, පොලොන්නරුව සහ මාතලේ දිස්ත්‍රික්ක වෙනුවෙන් මන්ත්‍රීවරුන් 05 දෙනෙකු බැගින් ද ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රීක්කයට මන්ත්‍රීවරුන් සිව් දෙනෙකු ද පාර්ලිමේන්තුව සඳහා තෝරා ගැණෙයි.

මේ අතර, පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂ සඳහා ඇප මුදල් තැන්පත් කළ යුතු නොවන බව ද මෙම ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

සම්පූර්ණ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වෙයි.

පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය - 2019


නව අදහස දක්වන්න