සංඥා බළකා සංවත්සර ප්‍රදර්ශනය - Press | දිනමිණ


 

සංඥා බළකා සංවත්සර ප්‍රදර්ශනය - Press

සංඥා බළකා 75 වන සංවත්සරය
இலங்கை சமிக்ஞை படையணியின் 75 ஆவது ஆண்டு விழா
75th Anniversary of Sri Lanka Signal Corps

නව අදහස දක්වන්න