පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් | දිනමිණ


 

පුරහල අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කර ඇති විරෝධතාවය හේතුවෙන් කොළඹ පුරහල අසල ලිප්ටන් වට රවුම අවට මාර්ගයන්හි මේවන විට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇතිව තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න