හුරුළුනිකවැව කුඹුරක් ගොඩකර ඉන්ධන පිරවුම් හලක් හදලා | දිනමිණ


 

හුරුළුනිකවැව කුඹුරක් ගොඩකර ඉන්ධන පිරවුම් හලක් හදලා

අනුරාධපුර මධ්‍යම විශේෂ

ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ හුරුළුනිකවැව ව්‍යාපාරයේ කුඹුරු ඉඩම් හා කන්නිමඩුව වැව විනාශයට පත්වන ආකාරයෙන් කුඹුරු ඉඩමක් ගොඩකර අනවසර ඉන්ධන පිරවුම් හලක් ඉදිකර තිබෙන බවට අනුරාධපුර මහ දිසාපතිවරයාට ලැබුණු ලිඛිත පැමිණිල්ලකට අනුව වහාම ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා සවිස්තරාත්මක වාර්ථාවක් සපයන ලෙස අනුරාධපුර අතිරේක දිසාපති අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ජී. ඩී. කීර්ති ගමගේ මහතා ගලෙන්බිදුණුවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයාට දන්වා තිබේ.

අංක 45 කැකිරාව පාර ගලෙන්බිදුණුවැව ලිපිනයේ පදිංචි නිමල් විජේතිලක මහතා විසින් යොමුකරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව ඉන්දන හල ඉදිකිරිමේ සියලුම කටයුතු අවසන් කිරීමෙන් අනතුරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා විසින් පරීක්ෂණය සිදුකරන ලෙස දන්වමින් ලිපිය යවා තිබේ.

ගලෙන්බිදුණුවැව කැකිරාව මාර් ගයේ කුඹුරු යායක් මත ඉන්දන හලක් ඉදිකිරීමෙන් ස්වාභාවික පරිසරය විනාශවී කන්නිමඩුව වැවෙහි ජලය දූෂණයවී කන්නිමඩුව වැවට ජලය ගෙන යන කෙත් ඇළ සම්පූර් ණයෙන්ම අවහිර වන බවත් ඒ හේතුවෙන් කුඹුරු ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශයට පත්වන බවත් නිමල් විජේතිලක මහතා දිසාපතිවරයාට යොමු කළ ලිපියෙන් පෙන්වාදී තිබුණි.

ඉන්දන හල ඉදිකිරිමට යොදා ගෙන තිබෙන ඉඩම සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ සොයා බැලීම් වලදී එම ඉඩම ගොඩ මඩ දෙකටම අයත් නොවන ඉඩමක් වශයෙන් ගොවිජන සේවා දොපාර් තුමේන්තුව ලිඛිතව දන්වා තිබූ අතර එසේනම් එම ඉඩම වාණිජ හෝ කාර්මික ඉඩමක් යන බවක් සදහන් වියයුතු උවත් එවැනි ස්ථානයක් බව කිසිදු ලේඛණයක සදහන්වි නොමැත.

නව අදහස දක්වන්න