පස්සර මාතෘ සායනයට ස්ථිර තැනක් නෑ | දිනමිණ

පස්සර මාතෘ සායනයට ස්ථිර තැනක් නෑ

ළමා හා මාතෘ සායනය සඳහා ස්ථිර ගොඩනැඟිල්ලක් නොමැතිවීම නිසා පස්සර මාවුස්සාගොල්ල උප තැපැල් කාර්යාලයට යාබදව ඉදි කොට ඇති කුඩා ප්‍රමාණයේ ගොඩනැඟිල්ලේ දැනට වසර 30 කට වැඩි කාලයක සිට පස්සර වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලයට අනුබද්ධ මාවුස්සාගොල්ල ළමා හා මාතෘ සායනය පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.එය පස්සර ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් ගොඩනැගිල්ලකි.

ප්‍රමාණවත් ඉඩ පහසුකම් නොමැති මේ ගොඩනැඟිල්ලේ වැසි දිනවලදී සිටීමට හෝ කිසිවක් කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් දැනට උද්ගත වී ඇත. එහෙත් අදාළ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ පවුල් සේවිකාවන්ගේ කැපවීමෙන් අදාළ දිනයන්ට නිසි අයුරින් සායන කටයුතු පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.

පස්සර සමූහ
උබයරත්න වනසිංහ


නව අදහස දක්වන්න