ගුවන් මගීන් උමතු කළ ‘බ්ලින්ග් 777’ යානය | දිනමිණ


 

ගුවන් මගීන් උමතු කළ ‘බ්ලින්ග් 777’ යානය

එමිරේට්ස් ගුවන් සේවය විසින් දියමන්ති හා පළිඟු ආවරණයකින් යුත් "බ්ලින්ග් 777" යානය මෙසේ හඳුන්වා දී ඇති අතර අන්තර් ජාලයට මුදා හල මේ ඡායාරූපය ගුවන් මගීන් උමතුවට පත් කිරීමට සමත් වී ඇති බව එම සමාගම පවසයි.

නව අදහස දක්වන්න