මහනුවර පාසල්වලට විද්‍යා උපකරණ කට්ටල | දිනමිණ

මහනුවර පාසල්වලට විද්‍යා උපකරණ කට්ටල

මහනුවර අධ්‍යාපන හා සංකෘතික සංවර්ධන ආයතනයේ ඉල්ලීම පරිදි මහනුවර රොටෙක්ස් විද්‍යා ආයතනය විසින් පාසල්වලට විද්‍යා උපකරණ කට්ටල් කීපයක් ලබා දී තිබේ. ජායාරූපය- අකුරණ සමූහ ජේ. මොහමඩ් හාපීස්


නව අදහස දක්වන්න