මහජන බැංකුව ඩිජිටල් බැංකුකරණයෙන් ඉදිරියට | දිනමිණ


 

මහජන බැංකුව ඩිජිටල් බැංකුකරණයෙන් ඉදිරියට

මහජන බැංකුව, කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවති ෆැමිලි ෆෙයා 2018 හි නිල බැංකුකරු ලෙස කටයුතු කළේය. මෙහි මහජන බැංකුව සිය අති නවීන ඩිජිටල් බැංකු පහසුකම් වලින් පරිපූර්ණ වූ ප්‍රදර්ශන කුටියක් ස්ථාපිත කර තිබූ අතර, එය ප්‍රදර්ශනය නැරඹිමට පැමිණ සිටි විශාල පිරිසගේ අවධානයට ලක්විය.

ඩිජිටල් බැංකුකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ මහජන බැංකුව අත්පත් කරගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණ පිළිඹිබු කළ මෙම ප්‍රදර්ශන කුටිය මුළුමනින්ම ඩිජිටල්කරණයට ලක් කරන ලද බැංකු ශාඛාවක් වූ අතර, එය ස්වයං බැංකුකරණ ඒකකයකින්ද සමන්විත විය. මෙම ඩිජිටල් කුටිය තුළින් ඩිජිටල් ගිණුම් විවෘත කිරීම්, ස්වයං බැංකුකරණ සේවාව මඟින් මුදල් තැන්පත් කිරීම් සහ ආපසු ගැනීම්, බිල්පත් ගෙවීම් එසැණින් සිදුකරගැනිමේ පහසුකම් සලසා තිබිණි.

නව අදහස දක්වන්න