හැටන් නගරයේ පදික වෙළෙඳාමට තිත | දිනමිණ


 

හැටන් නගරයේ පදික වෙළෙඳාමට තිත

හැටන් නගරයේ ප්‍රධාන විදියේ පවත්වාගෙන යනු ලබන පදික වෙළෙදාම් ඉවත් කිරිමට හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මඟින් පියවර ගෙන තිබේ. හැටන් ප්‍රධාන වීදියේ පදික මාර්ගවල පදික වෙළෙදාම් සිදු කිරිමත් සමඟ එම පදික මාර්ගවල ගමන් කරන පදිකයන් විවිධ දුෂ්කරතාවට පත්වන අතර මේ තත්ත්වයන් මත බොහෝ අවස්ථාවල පදිකයන්ට ප්‍රධාන මාර්ගයේ ගමන් කිරිමටද සිදුවිය. මේ ගැන අවධානය යොමු කළ හැටන් දික්ඔය නගර සභාව මෙසේ පදික වෙළෙදුන් ඉවත් කිරිම සිදු කරන ලදි.

සටහන සහ ඡායාරූපය- හැටන් මධ්‍යම විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න