ජපා­නයේ තල්මස්සු දඩ­යම යළිත් | දිනමිණ


 

ජපා­නයේ තල්මස්සු දඩ­යම යළිත්

ජපා­නයේ තල්ම­සුන් දඩ­යම වාණිජ වශ­යෙන් නැවත ආරම්භ කිරී­මට සැල­සුම් කර ඇත.

ඒ සඳහා ජපා­න­යට තල්ම­සුන් සඳහා වන ජාත්‍ය­න්තර කොමි­සමේ අනු­මැ­තිය ලැබී නොමැති බැවින් නියෝග වලට පට­හැ­නිව කට­යුතු කිරී­මට සිදු­වනු ඇත.

තල්ම­සුන් සඳහා වන ජාත්‍ය­න්තර කොමි­සම 1986 වර්ෂයේ සිට වාණිජ වශ­යෙන් තල්ම­සුන් දඩ­යම් කිරීම තහ­නම් කෙරුණේ තල්ම­සුන් වර්ග කිහි­ප­යක් වඳ­වී­යෑමේ තර්ජ­න­යට මුහු­ණ­දීම හේතු­වෙනි. බොහෝ විට විද්‍යා­ත්මක පර්යේ­ෂණ සඳහා යැයි පව­ස­මින් වසර ගණ­නා­වක් තිස්යේ ජපා­නය තල්මස් දඩ­යමේ යෙදීම සත්ව සංර­ක්ෂ­ක­යන්ගේ දැඩි විවේ­ච­න­යට ලක් විය.

තල්ම­සුන් ආහා­ර­යට ගැනීම ජප­නුන් ගේ සංස්කෘ­තික අංග­යක් ලෙස ප්‍රච­ලි­තය.

නව අදහස දක්වන්න