හුරුළු වැව ජලාශය වාන් දමයි | දිනමිණ

හුරුළු වැව ජලාශය වාන් දමයි

මහ වැසි සමඟ හුරුළු වැව ජලාශයේ වාන් දොරටු දාහතරම මේ වන විට විවෘත කැර ඇති අයුරුයි මේ. ඡායාරූපය- අනුරාධපුර අතිරේක

නව අදහස දක්වන්න