2019 සමස්ත රාජ්‍ය වියදම බිලියන 4470ක් | දිනමිණ

2019 සමස්ත රාජ්‍ය වියදම බිලියන 4470ක්

 මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2019 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.
 
2019 අයවැය ලේඛනය සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
 
එම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව 2019 වසරේදී ඇස්තමේන්තු කළ සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රු. බිලියන 4,470කි. ඒ අනුව මේ වසරේ අයවැය පරතරය දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 4.8% ක් පමණ වන බව සඳහන් වේ.
 
සම්පූර්ණ ලේඛනය පහතින් දැක්වේ.
 

නව අදහස දක්වන්න