ඇමැති වජිර හමුවිය හැකි ස්ථාන | දිනමිණ

ඇමැති වජිර හමුවිය හැකි ස්ථාන

ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ මහජන හමුවීම් වඩාත් මහජනතාව වෙත පහසු කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මේ අනුව පහත සඳහන් ස්ථානයන් හිදි එතුමා හමුවිය හැකිය.

ජනවාරි 21දා හබරංදුව ප්‍රා දේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ජනවාරි 28දා බෙංතර ප්‍රා. ලේකම්කාර්‍යිලය, පෙබරවාරි 11දා බලපිටිය ප්‍රාලේ කාර්යාලය, පෙබරවාරි 18දා කරන්දෙනිය ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය, පෙබරවාරි 25දා හික්කඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය මාර්තු 11දා වැලිවිටිය දිවිතුර මාර්තු 18දා ඉමදුව මාර්තු 25 දා ඇල්පිටිය, අප්ප්‍රේල් 01 දා බද්දේගම, අප්ප්‍රේල් 08දා නාගොඩ, අප්ප්‍රේල් 29දා ගෝනාපිනුවල, මැයි 06දා බෝපෙ පෝද්දල, මැයි 13දා නියාගම, මැයි 27දා අක්මීමන, ජුනි 03දා තවලම, ජුනි 10දා නෙළුව, ජුනි 17දා යක්කලමුල්ල ජුනි 24දා ගාල්ල කඩවත්සතර. මෙයට අමතරව දිනපතා සිය නිවසේ දී හා ගාල්ල දිසත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ සිය නිල කාර්යාලවේ දි සිය ලේකම් මහතුන් හමුවී සිය අවශ්‍යතා ගැන උපදෙස් ලබාගත හැකි බව ද අමාත්‍යවරයා නිවේදනයක් මඟින් දන්වා සිටි.

ගාල්ල දිසා සමුහ
නන්දසිරි වැලිගමගේ

නව අදහස දක්වන්න