ප්‍රවර්ධනයට එතෙර වැඩසටහන් | දිනමිණ


 

ප්‍රවර්ධනයට එතෙර වැඩසටහන්

සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සඳහා නව වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරයි. ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන් ලෙස පවත්වන බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය සඳහන් කරයි. එහි දී ආකර්ශනීය ස්ථාන පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාදීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

එමඟින් සංචාරක කර්මාන්තයේ ඉලක්ක සම්පූර්ණ කළ හැකි බව සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේ සඳහන් කරයි. තව ද මෙම වැඩසටහන් සඳහා සමාජ මාධ්‍ය යොදා ගැනිමට ද අපේක්ෂා කරනු ලබයි .

නව අදහස දක්වන්න