ඇමැති මංගල පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහ ලේකම් හමු වු අවස්ථාව | දිනමිණ


 

ඇමැති මංගල පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහ ලේකම් හමු වු අවස්ථාව

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහ ලේකම් පැට්රිනා ස්කොට්ලන්ඩ් මහත්මිය ලන්ඩන් නුවර දී හමුවී සාකච්ඡා කළ අවස්ථාව.

නව අදහස දක්වන්න