සේවා අංශය ඉදිරියට | දිනමිණ

සේවා අංශය ඉදිරියට

වසර 2018 නොවැම්බර් මාසයට වඩා දෙසැම්බර් මාසයේදී සේවා අංශයේ වර්ධනක් සිදු වී තිබේ.

ඒ අතරම, මේ කාලසීමාවේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වල අඩු වේගයක් වාර්තා වූ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කියයි.

ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන අංශයේ සහ සේවා අංශයේ දර්ශක එළිදක්වමින් මහ බැංකුව මේ බව කියා සිටියි.

එම දර්ශකයට අනුව මහ බැංකුව මෙසේ ද කියා සිටියි.

වසර 2018 ට නොවැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව දෙසැම්බර් මාසයේදී නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදනය මන්දගාමී වී ඇත.

නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදන අංශයේ රැකියා නියුක්තියෙහි සහ නිෂ්පාදනයෙහි දක්නට ලැබුණු මන්දගාමීත්වයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ, හොඳ වැටුප් සහිත උත්සව සමයේ තාවකාලික රැකියා සඳහා සමහර සේවකයින් යොමුවීම වේ. මෙලෙස ඇඟලුම් නිෂ්පාදන අඩු වුණ ද උත්සව සමයෙහි ඉල්ලුම අඛණ්ඩව පැවැතීම හේතුවෙන් ආහාරපාන අංශයෙහි නව ඇණවුම්වල වර්ධනයක් දක්නට ලැබුණු බව ශ්‍රී ලංකා ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය - 2018 දෙසැම්බර් ඉදිරිපත් කරමින් මහ බැංකුව කියා සිටියි.

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙහි රැකියා නියුක්තිය භාර අනෙකුත් සියලුම උපදර්ශක කඩඉම් මට්ටම් ලෙස සැලැකෙන අගය වන 50.00 ට වඩා වැඩි අගයන් වාර්තා කොට ඇත. ඒ අනුව ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් දර්ශකය දෙසැම්බර්වල සියයට 53.7 ක් බවට වාර්තාවේ.

එළැඹෙන චීන අවුරුදු උත්සවය සමඟ ඇතිවිය හැකි සැපයුම් බාධා සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉදිරි නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය තොග වැඩි කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ගැනුම්කරුවෝ පියවරගෙන සිටින බවද මහබැංකුව පෙන්වාදෙයි.

ඊට අමතරව සැපයුම්කරුවන්ගේ සැපයුම් කාලය ද දීර්ඝ කොට ඇත.

වසර 2018 දෙසැම්බර් මාසයේදී සේවා අංශය ඉහළ වේගයකින් වර්ධනය වී ඇත. උත්සව සමයේදී මෙරටට පැමිණි සංචාරකයින්ගේ වැඩිවීම, තොග හා සිල්ලර වෙළඳාම, නවාතැන්, ආහාරපාන යන අංශවල වර්ධනය මීට බලපා ඇත.

ඒ අනුව සේවා අංශයේ ගැනුම්කරුවන්ගේ දර්ශකය සියයට 54.7 දක්වා වැඩි වී ඇත.

ජයසිරි මුණසිංහ


නව අදහස දක්වන්න