විද්‍යා පීඨ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය හෙට | දිනමිණ


 

විද්‍යා පීඨ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය හෙට

විද්‍යා පීඨ සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමට වන ගැසට් නිවේදනය හෙට නිකුත් කෙරේ.

විද්‍යා පීඨ කොමසාරිස් ජනරාල් කේ. එම්. එච් බණ්ඩාර සඳහන් කළේ, 2016 සහ 2017 වර්ෂවල උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත එම සිසුන් බඳවා ගැනීමට නියමිත බවයි.

ඒ අනුව මේ වර්ෂය සඳහා විද්‍යා පීඨ සිසුන් 8000 කට අධික පිරිසක් බඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

නව අදහස දක්වන්න