ගම්පහට පොල් පැළ 250,000 බෙදයි | දිනමිණ


 

ගම්පහට පොල් පැළ 250,000 බෙදයි

පොල්වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ අනුග්‍රහය ඇතිව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් 2018 වසරේ දිස්ත්‍රික්කයේ “දිවිමඟයි, කප්රුකයි” වැඩසටහන යටතේ වගාකරුවන් අතර පැළ 24949ක් බෙදාදී ඇත.

මෙයට අමතරව යටිවගා නැවත වගා යටතේ පොල් පැළ දස දහසක් ද, කප්රුකයි සිප් නැණයි, යටතේ පාසල් සිසුන් 1441 දෙනෙකු අතර පැළ 4322ක් බෙදා දී ඇතැයි ගම්පහ පොල් වගා සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන කළමනාකාර කුලරත්න මහතා දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම සංවර්ධන කමිටුව අමතා පැවසීය.

වතුරුගම - සමූහ වාර්තාකරු

නව අදහස දක්වන්න