දිගුකාලීන භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලට වැඩි ඉල්ලුමක් | දිනමිණ


 

දිගුකාලීන භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලට වැඩි ඉල්ලුමක්

ජයසිරි මුණසිංහ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මෙවර ඉදිරිපත් කළ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියේ දී දින 364ක් කල් පිරෙන බැඳුම්කර සඳහා ඉහළ ඉල්ලුමක් වාර්තාවී ඇත.

දින 91න් දින 182න් හා දින 364න් කල්පිරෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කළත් දිගුකාලීන ඒවාට ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතී. මේ බිල්පත්වලින් රුපියල් මිලියන 23500 ලංසු පිළිගත් මහ බැංකුව ඊට රුපියල් මිලියන 58242 තරම් ඉහළ අධි ඉල්ලුමක් පැවැති බව කියයි.

මේ මස 23 දින ඉදිරිපත් කළ වෙන්දේසියේදී දින 364කින් කල්පිරෙන බිල්පත් සඳහා ලැබුණු ලංසු ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 50680 ක් විය. එනමුත් මහ බැංකුව මින් පිළිගත්තේ රුපියල් මිලියන 20950ක ලංසු පමණකි.

මෙවැනි අධි ඉල්ලුමක් භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වලට පැවැතී මෙන් පෙනී යන කරුණ නම්, රටේ ජනතාව දිගුකාලීන ආයෝජනවලට කැමැති බව වේ.

දිගුකාලීන භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල සිදු කරන ආයෝජකයින්ට සියයට 10.70 පොලී අනුපාතයක් ගෙවනු ලැබේ.

නව අදහස දක්වන්න