ආයෝජකයන්ට රන් ආකරයක් | දිනමිණ


 

ආයෝජකයන්ට රන් ආකරයක්

සන්කෙන් සමාගමේ සුපිරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය බේරේ මුහුණතේ කඩිනමින් ඉදිකෙරෙන අතර තට්ටු 50කින් සමන්විත මේ ගොඩනැගිලි දෙක නිවාස, පොදු එළිමහන් ප්‍රදේශ හා හරිත පරිසර එකකින්ද යුක්තය. සන්කෙන් සභාපති මහේන් වීරසේකර කියා සිටින්නේ නිසි දිනටත් කළින් නිමකර භාරදීමට කටයුතු කරන අතර ආයෝජකයන්ට මෙය රන් ආකරයක් බව කියා සිටියි.

දැනටමත් 438ක නිවාස ඒකකවලින් 50% විකිණී හමාරය. කාමර 2, 3 හා 4 ලෙසින් සැදී මේ නිවාස වැඩි මිලට අලෙවිය තුළින් වැඩි මූල්‍යමය ඵල නෙළාගන්නට 2020දී වැඩ අවසන් වීමත් සමඟ ලබාගන්නට නියමිතය. වෙලාවට වැඩ අවසන් කිරීම තුළින් ආයෝජකයින්ට හා නිවාසවල පදිංචිය ලබන්නන්ට වාසි ලබාගත හැකි වෙයි. ස්ථානය, කඩිනම් වැඩ නිමාව හා නිමි ඒකකවල තත්ත්වය මත එහි වටිනාකම, වාසිදායකත්වය හා ඉල්ලුම බලවත් ලෙස රඳාපවතින බව ඔහු කියා සිටියි.

නව අදහස දක්වන්න