සංරක්ෂණය කළ යුතු දෙයක් | දිනමිණ


 

සංරක්ෂණය කළ යුතු දෙයක්

ශ්‍රී ලංකාව දියුණුවෙමින් පවතින රටකි. යම් රටක සංවර්ධනය මනින්නේ එම රටේ මිනිස් ශ්‍රමය, ඒක පුද්ගල දළ ජාතික නිෂ්පාදනයෙනි. තම අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු කර ගැනීමට මුදල් අවශ්‍යය. මුදල් අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයකි. දැනට භාවිතා කරන මුදල් අප අතරින් ඉවත් වී ඇත. එදා අතීතයේ භාවිතා කරන ලද කාසි ද අද නැත. එදා භාවිතා කරන ලද සත විසිපහ, සත පනහ ආදී මුදල් පරිභෝජනයෙන් ඉවත්කොට ඇත. රුපියල ද භාවිතයෙන් ඉවත්වන තත්ත්වයක් උදා වී ඇත. එසේ රුපියල් දහයේ නෝට්ටුවද පරිහ‍රණයෙන් ඉවත් කර ඇත.

මෙම මුදල් නෝට්ටු මුදල් අමාත්‍යාංශය මඟින් නව මුද්‍රණයක් වශයෙන් එළිදක්වන්නේ ද නැත. එය බලවත් ප්‍රශ්නයකි. රුපියල් දහයේ නෝට්ටුව අත්‍යවශ්‍යය. එසේම අප එදා පරිහරණය කරන ලද සත විසිපහ, සත පනහ ආදී කාසි අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පරිභෝජනය වෙනුවෙන් සංරක්ෂණය කිරීම අප කාගේත් යුතුකමකි. මේ පිළිබඳව අවධානය යොමුකොට ඉහත සඳහන් කළ මුදල් කාසි අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ලබාදීම බලධාරීන්ගේ යුතුකමකි. එසේම දහයේ මුදල් නෝට්ටුව ද මුද්‍රණයකොට එය අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් සංරක්ෂණය කළ යුතුය. මේ පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන්ගේ වගකිවයුත්තන්ගේ අවධානය යොමු වේවා.

මනහර මහින්ද වෑකඩ
බෙලිගල

නව අදහස දක්වන්න