මොරවක මාර්ග රැසක් ජනතා අයිතියට | දිනමිණ

මොරවක මාර්ග රැසක් ජනතා අයිතියට

මොරවක ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය කරන ලද මාර්ග කිහිපයක් වරාය, නාවික කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමැති, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සාගල රත්නායක මහතා විසින් පසුගියදා (2) ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

උඩ හොරගල - වරල්ල මාර්ගය දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රතිපාදන මත සංවර්ධනය කෙරණි. මේ සඳහා වැය කළ මුදල මිලියන 4.5 කි.

ලිඳගාව හේන - මගහේන අතුරු මාර්ගය දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මත සංවර්ධන කෙරණි. මොරවක නයාමුල්ල - පිංවත්ත මාර්ගය දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මිලියනයක ප්‍රතිපාදන මත ඉදි කෙරිණි. මොරවක - නම්බිකන්ද මාර්ගය - දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මිලියන 5.2 ක ප්‍රතිපාදන මත සංවර්ධනය කෙරිණි.

අකුරැස්ස මධ්‍යම විශේෂ විජිත සල්ගාදු


නව අදහස දක්වන්න