දෙස් විදෙස් ණය වාරික ‍හ‍ා පොලී ගෙවීමට බි. 2200ක් ඕනෑ | දිනමිණ


 

දෙස් විදෙස් ණය වාරික ‍හ‍ා පොලී ගෙවීමට බි. 2200ක් ඕනෑ

ජයසිරි මුණසිංහ

මුදල් ලේකම් කියයි

ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගත් දෙස් විදෙස් ණය සඳහ‍ා පොලී හ‍ා ව‍ාරික ලෙස මේ වසරේ දී රුපියල් බිලියන 2200 ක් ගෙවීමට ඇතැයි මුදල් හා ජනම‍ාධ්‍ය අ‍ම‍ාත්‍යාංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග මහත‍ා ප්‍රකාශ කළේය.

මින් රුපියල් බිලියන 1300ක් ව‍ාරික ලෙසද රු.බි. 900ක් පොලී ලෙසද ගෙවීමට තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව ලබා ගෙන ඇති රුපියල් බිලියන 635 දේශීය ණය හා රුපියල් බිලියන 265 විදේශීය ණය සඳහා ගෙවිය යුතු පොලී මුදල රුපියල් බිලියන 900ක් වේ.

රුපියල් බිලියන 1300 ක් ලබාගත් ණයවල වාරික ලෙස ගෙවීමට ඇත. ඒ අනුව රුපියල් බිලියන 635 ක් ‍ෙද්ශීය ණයවලටත් රුපියල් බිලියන 665 ක් විදේශීය ණයවලටත් වාරික ලෙස ගෙවීමට සිදුවන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ලේකම්වරයා පෙන්වා දුන්නේය.

‍ෙම් අන්දමට රජය මේ වසරේ ගෙවිය යුතු රුපියල් බිලියන 2200 මුදල ගෙවීමට රුපියල් බිලියන 1270 ක් දේශීය ණය වශයෙන්ද, රුපියල් බිලියන 930 ක් විදේශීය වශයෙන්ද ලබාගැනීමට මුදල් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ඉල්ලා සිටි බවද ලේකම්වරයා කීය.

නව අදහස දක්වන්න