බෝපිටිය දුරුතු පෙරහර | දිනමිණ

බෝපිටිය දුරුතු පෙරහර

බෝපිටිය ශ්‍රී බෝධි විහාරයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රාචාර්ය කිරින්දේ ධම්මකුසල හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයෙන් හා දායක මණ්ඩලයේ සංවිධානයෙන් පැවැත්වූ දුරුතු පෙරහර අලි ඇතුන් හා උඩරට, පහතරට නැටුම් හා සංස්කෘතිකාංගවලින් සමන්විත පෙරහර බෝපිටිය කෘෂිකර්ම මධ්‍යස්ථානය අසලින් ආරම්භ වී වීථි සංචාරය කළහ.

පමුණුගම සමූහ ඩී. එන්. බී. කිරිහෙට්ටි


නව අදහස දක්වන්න