වැටුප් සමාලෝචන නිර්දේශ සඳහා අනු කමිටුවක් | දිනමිණ

වැටුප් සමාලෝචන නිර්දේශ සඳහා අනු කමිටුවක්

රාජ්‍ය අංශයේ වැටුප් සමාලෝචනය සඳහා පත් කරන ලද විශේෂ කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරිම පිළිබඳ අධ්‍යනය කිරීම සඳහා අමාත්‍ය අනුකමිටුවක් පත්කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබි තිබේ.

මෙම කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත ලබා දී ඇත.

එහි ඇතුළත් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරිම පිළිබඳව අධ්‍යනය කර අවසන් යෝජනා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට මෙම අනුකමිටුව පත්කර තිබේ.

ඒ සඳහා වන යෝජනාව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එයට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

නව අදහස දක්වන්න