කොළඹින් පිටත උසම ගොඩනැගිල්ල ජාඇලට | දිනමිණ

කොළඹින් පිටත උසම ගොඩනැගිල්ල ජාඇලට

ආයෝජන මණ්ඩලය සහ බෙල්වෙස් කැපිටල්ස් ගිවිසුමකට එළඹ ඇති අතර එය මහල් 35 කින් යුත් කුළුණු ගොඩනැගිල්ලක් සහ සාප්පු සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමට නියමිතය.

ජා-ඇල ඉදිකරීමට නියමිත මෙම මිශ්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කොළඹ නගරයෙන් පිටත ඉදිවන උසම කුළුණු ඉදිකිරීම බවට පත්වනු ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් නව රැකියා අවස්ථා 228 ක් පමණ නිර්මාණය කිරීමට අපේක්ෂා කරන අතර මේ සඳහා ඩොලර් මිලියන 15.4 ක ආයෝජනයක් සිදුකර ඇති අතර බෙල්වෙයුව් ටවර් මෙරට ප්‍රමුඛ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වන MAGA සමඟ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියකි. ජා ඇල නව කුළුණු ව්‍යපෘතියක දැනට භාවිතයේ පවතින නවීන තාක්ෂණයෙන් යුක්තව නිර්මාණය වනු ඇත.


නව අදහස දක්වන්න