තිත්ත වුණත් ඇත්තට රාජ්‍ය සම්මාන | දිනමිණ

තිත්ත වුණත් ඇත්තට රාජ්‍ය සම්මාන

දිවයිනේ ගුවන්විදුලි නාලිකා අතරේ ප්‍රශස්ත වාර්තා වැඩසටහන ලෙස 2019 වසරේ රාජ්‍ය සම්මානය මාධ්‍යවේදී කාංචන කුමාර ආරියදාස සහ අනුරාධ රෝහණ කපුකොටුව නිෂ්පාදනය කළ රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලිය තිත්ත වුනත් ඇත්ත වැඩසටහනට හිමි විනි ගුවන් විදුලි රාජ්‍යසම්මාන උත්සවය සස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ගුවන්විදුලි උපදේශක සභාව ශ්‍රී ලංකා කලා මණ්ඩලය විසින් සංවිධාන කර තිබිණි . රාජ්‍ය සම්මාන ප්‍රධානය 12 දින කොළඹ නෙලුම්පොකුණ රගහලේදී අැමැති සජිත් පේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. මාධ්‍ය වේදී කාංචන කුමාර ආරියදාස සහ අනුරාධ රෝහණ කපුකොටුව නිෂ්පාදනය කරන රංගිරි ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලිය තිත්ත වුනත් ඇත්ත වැඩසටහනට හිමි වූ වසරේ ප්‍රශස්ත වාර්තා වැඩසටහනට හිමි 2019 වසරේ රාජ්‍ය සම්මානය ලබාගත් ආකාරය.


නව අදහස දක්වන්න