කොවුල්කැටිය පාර ඉවරෙට ම ඉවරයි | දිනමිණ

කොවුල්කැටිය පාර ඉවරෙට ම ඉවරයි

බලන්ගොඩ එගොඩ⁣ වලේබොඩ කොවුල්කැටිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඇති විශාල වළවල් හේතුවෙන් සහ එම මාර්ගය දැඩි ලෙස අබලන් ව මගිි ප්‍රවාහන බස්රථ ඇතුළු අනිකුත් වාහන ධාවනය කිරිම මේ වන විට විශාල ගැටලුවක් ව ඇති බව ජනතාව සඳහන් කරති.

මාර්ගයේ කිලෝමීටර් අටක පමණ කොටසක් මේ වන විට දැඩි ලෙස අබලන් ව ඇති බව ඔවුහු කියති. එම අබලන් කොටසේ වළවල් ටික හෝ පිළිසකර කර දෙන ලෙසයි ජනතාව බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

ඡායා-බලන්ගොඩ විශේෂ සම්පත් ප්‍රියනන්දන


නව අදහස දක්වන්න