පාලම අසල පාර හදා දෙනවාද | දිනමිණ

පාලම අසල පාර හදා දෙනවාද

ඓතිහාසික සැලව රජමහ විහාරස්ථානයට යන මාර්ගයේ හමු වන මෙම පාලම දෙපස මෙ වන තෙක් අලුත් වැඩියා නොකිරීම නිසා පාලම ඇති ස්ථානයේ දෙපස වළවල් හේතුවෙන් වාහාන ගමන් කිරීමට අපහසු තත්වයක් මෙ වන විට මතු වි ඇති බව ජනතාව පෙන්වා දෙති.

රහල දෙස සිට පාලම දක්වාම මාර්ගය සංවර්ධන වි ඇති අතර එතන් සිට සැලව රජමහ විහාරය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය වි නැත. ඒ දක්වා මාර්ගයේ ගිලා බැසිම් දැක ගත හැකි වන අතර පාර දෙපස ඇති කුඹුරු හිමියන් මාර්ගයේ කාපට් අතුරණය දක්වාම කුඹුර සකස් කිරිමට සංවර්ධනය කිරිම නිසාත් මෙලෙස මාර්ගය ගිලා බැසිම් සිදු වන බවද ඔවුහු කියති.

පාලම දෙපස මෙලෙස හෑරී ගොස් පාලම විනාශ විමට ප්‍රථම එම ස්ථාන සංවර්ධනය කිරිමට හැකි නම් ජනතාවගේ ගමන් පහසුවට එය ප්‍රයෝජනවත් වන බවද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ඡායා - මාවනැල්ල විශේෂ සමන් විජය බණ්ඩාර


නව අදහස දක්වන්න