විදේශ මිලදි ගැනීම් රුපියල් බිලියන 2.62ක | දිනමිණ

විදේශ මිලදි ගැනීම් රුපියල් බිලියන 2.62ක

සතිය අවසානයේදී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 5,909.30 ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල 0.91% අඩු වීමකි. කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම් අතුරින් විශාලත්වය, ද්‍රවශීලතාවය සහ මුල්‍යමය හැකියාවන් පදනම් කරගත් කොටස් 20ක් අන්තර්ගත වන S&P SL 20 මිල දර්ශක අගය පසුගිය සතියේ ඒකක 3,028.22 ලෙස සටහන් විය. මෙය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල 0.97% අඩු වීමකි.

සතිය තුල වෙළෙඳපොළෙ ගනුදෙනු තුලින් සටහන් වූ පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 5.82 ලෙස සටහන් විය. මෙය මීට පෙර සතියේ සටහන් වූ පිරිවැටුමට සාපේක්ෂව රුපියල් බිලියන 3.89ක වැඩි වීමකි.

සතියෙහි සටහන් වූ විදේශ ආයෝජන සලකා බැලු විට විදේශ මිලදි ගැනීම් රුපියල් බිලියන 2.62 ලෙස සටහන් විය. විදේශ විකිණීම් රුපියල් බිලියන 4.47 ලෙස සටහන් විය.

සතියෙහි මිල ගණන්වල ඉහළම වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ 1) Sinhaputhra Finance වරණිය කොටස් 2) Nuwara Eliya Hotels Company 3) Sinhaputhra Finance සාමාන්‍යය කොටස් 4) Arpico Finance Company 5) Bogala Graphite

සතිය තුල මිල ගණන්වල පහළම වර්ධනයක් සටහන් කල කොටස් වූයේ 1) Blue Diamonds Jewellery නිෂ්ඡන්ද කොටස් 2) S M B Leasing 3) Tess Agro නිෂ්ඡන්ද කොටස් 4) The Finance Company සාමාන්‍යය කොටස් 5) The Finance Company නිෂ්ඡන්ද කොටස්


නව අදහස දක්වන්න