සේවා අංශය ඉහළට | දිනමිණ

සේවා අංශය ඉහළට

ජයසිරි මුණසිංහ

වසර 2018 දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 2019 ජනවාරි මාසයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වේගයකින් ද, සේවා අංශයේ ක්‍රියාකාරකම් ඉහළ වේගයකින් ද වැඩි වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් අංශයේ වර්ධනයට නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදන අංශයේ පැවැති රැකියා පුරප්පාඩු පියවීම හා නව රැකියා අවස්ථා උදාකිරීම හේතු වී ඇත. ඒ අනුව වසර 2018 දෙසැම්බර් මාසයේ සියයට 53.7 ක් වූ නිෂ්පාදන අංශයේ ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකය සියයට 54.4 දක්වා වැඩි වී ඇත.

2019 ජනවාරි මාසයේදී සේවා අංශයේ ඉහළ වර්ධනයක් වාර්තා වී ඇත. ඊට 2018 දෙසැම්බර් මාසයේදී බඳවා ගැනීම් ප්‍රමාද වූ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා නව වස‍රේ ජනවාරි කටයුතු කිරීම හේතු විය. නව රැකියා සඳහා බඳවා ගැනීම් නිසා සේවා නියුක්ති උපදර්ශකයේ මාස හතකින් වාර්තා වූ ඉහළම අගය ජනවාරි මාසයේදී වාර්තා වී ඇතැයි ද මහ බැංකුව පවසයි.

වසර 2018 දෙසැම්බර් මාසයේදී සේවා අංශයේ ගැනුම්කරුවන්ගේ දර්ශකය සියයට 54.7 ක් වූ අතර, එය මේ ජනවාරි මාසයේදී සියයට 55.8 ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

මේ තත්ත්වයන් පිළිබඳව මහ බැංකුව මෙසේ ද කියා සිටියි.

නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වේගයකින් වර්ධනය වීම සඳහා 2018 දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 2019 ජනවාරි මාසයේදී නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදන අංශයේ, රැකියා නියුක්තියෙහි සහ නිෂ්පාදනයෙහි දක්නට ලැබුණු වර්ධනය හේතු විය. පැවති රැකියා පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සිදු කරන ලද නව බඳවා ගැනීම් හේතුවෙන් රැකියා නියුක්තියෙහි මෙම සැළකිය යුතු වර්ධනය දක්නට ලැබුණි. රැකියා නියුක්තියෙහි වර්ධනය මෙන්ම පෙර මාසයෙන් ඉදිරියට ගෙනා ඇණවුම් හේතුවෙන් නිෂ්පාදනයෙහි වැඩිවීමක් ඇතිවිය.

කෙසේ වුවත්, උත්සව සමය අවසන් වීමත් සමඟ නව ඇණවුම් අඩුවීමක් සිදු විය. නව ඇණවුම්වල ඇතිවූ මන්දගාමී වර්ධනය ‍සහ පෙර මාසයෙන් ඉදිරියට ගෙනා අමුද්‍රව්‍ය තොග පැවතීම හේතුවෙන් තොග මිලදී ගැනීම්වල අඩුවීමක් සිදුවිය. ජනවාරි මස අග භාගයේදී ඇතිවූ සැපයුම් ගෙන්වා ගැනීමේ ගැටලු නිසා සැපයුම්කරුවන්ගේ සැපයුම් කාලයෙහි සුළු වැඩිවීමක් සිදු විය.

ගැනුම් කළමනාකරුවන්ගේ දර්ශකයෙහි සියලුම උප දර්ශක, කඩඉම් මට්ටම ලෙස ගැනෙන දර්ශක අගය වන 50.0 ට වඩා වැඩි අගයක් වාර්තා කළ අතර 2018 දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් වැඩි වේගයකින් වර්ධනය වූ බව පෙන්නුම් කරයි.

2019 ජනවාරි මාසයේදී සේවා අංශය ඉහළ වේගයකින් වර්ධනය වූ අතර සේවා නියුක්තිය, නව ව්‍යාපාර සහ අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම්වල සිදුවූ සැලකිය යුතු ඉහළ යෑම ඊට හේතු විය.

2018 දෙසැම්බර් මාසයේදී බඳවා ගැනීම් ප්‍රමාද වූ පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා 2019 ජනවාරි මාසයේ දී නව බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීම හේතුවෙන් සේවා නියුක්ති උප දර්ශකයේ මාස හතකින් වාර්තා වූ ඉහළම අගය ජනවාරි මාසයේ දී වාර්තා විය. නව කණ්ඩායම් බඳවා ගැනීම සහ නව වසර වෙනුවෙන් ත්‍යාග බාරදීම් ඉහළ යෑම හේතු‍ෙවන් පිළිවෙළින් අධ්‍යාපන සහ තැපැල් සහ කුරියර් සේවා උප කාණ්ඩයන්හි ප්‍රතිචාර දක්වන්නන් විසින් 2019 ජනවාරි මාසයේදී ඔවුන්ගේ නව ව්‍යාපාර වර්ධනය වූ බව සඳහන් කර තිබුණි. නව අයවැය මඟින් දේශීය ආර්ථිකයට කිසියම් උත්තේජනයක් ලබා දෙතැයි සේවා සපයන්නන් අපේක්ෂා කිරීම හේතුවෙන් අපේක්ෂිත ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම් ද වර්ධනය විය.

කෙසේ වුවද වසර ආරම්භයේ දී ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම්වල මන්දගාමී වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන ලද්දේ 2019 ජනවාරි මාසයේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාකාරකම්වල මට්ටම, උත්සව සමය සහ සංචාරකයන් වැඩි වශයෙන් මෙරටට පැමිණෙන කාලය වන 2018 දෙසැම්බර් මාසයේ පැවති ඉහළ ක්‍රියාකාරී මට්ටම සමඟ සැසඳීම හේතුවෙන් විය හැකිය.

රුපියලෙහි අගය ස්ථාවර වීම හේතුවෙන් සේවා අංශයේ අයකරන මිල ගණන් 2019 ජනවාරි මාසයේ දී අඩු වේගයකින් ඉහළ යන ලද අතර වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක අප්‍රේල් මාසයට නියමිතව තිබීම හේතුවෙන් සේවා අංශයේ අපේක්ෂිත ශ්‍රම පිරිවැය වැඩි වේගයකින් ඉහළ ගියේය.


නව අදහස දක්වන්න